PAZAR ANALİZİ

 

 

Otomotiv yan sanayi Ar-Ge Merkezi sayısı, 2016 yılında 64 iken, 2018 yılında 124"e yükselmiş olup, mevcut durumda artış ve gelişim ivmesi ulusal düzeyde sürekli devam etmektedir. Otomotiv Yan Sanayii"nde 4000"in üzerinde firma faaliyet göstermesine rağmen, kabul edilebilir üretim standardlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayii"ne direkt olarak orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısının yaklaşık 450-500 civarında olduğu düşünülmektedir . Diğer firmalar ise küçük ölçekli üretim tesislerini oluşturmakta ve büyük çoğunluğu da genellikle yenileme pazarına yönelik üretim yapmaktadır. Otomotiv Yan Sanayii"nde faaliyet gösteren firmalar genellikle İstanbul, Bursa ve İzmir"de yoğunlaşmış olup, bölgesel bazda değerlendirildiğinde, firmalarının % 75"inin Marmara, % 13"ünün Ege ve % 7"sinin İç Anadolu ve % 5"inin de diğer bölgelerde bulunduğu görülmektedir. 
Otomotiv Yan Sanayii, ülkemizde imalatına başlanan ihraç amaçlı araçların da katkısıyla teknoloji olarak çok ileri bir düzeye gelmiş ve uluslararası denetimlerde, gelişmiş batı ülkelerinde faaliyet gösteren OEM firmalarına yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir. Sektör ihracatının % 69"unun Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak gerçekleşir olması da, ulaşılan teknoloji düzeyinin bir göstergesidir. Otomotiv Yan Sanayii"nde faaliyet gösteren firmaların % 30"u 3 uluslararası pazarlarda kabul gören kalite belgelerine ( ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 vs.) sahiptir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme süreçleri incelendiğinde genel olarak 3 temel değişim gözlenmektedir. 
• Gelişmenin genel yönü tarımdan sanayiye, sanayiden de hizmetler kesimine doğrudur. 
• Bu gelişim sürecinde, toplam imalat sanayii içinde ağır sanayinin payı artmaktadır, 
• Ağır sanayi içinde de otomotiv sektörünün payı artış göstermektedir.
Ekonominin sürdürülebilir olarak gelişmesi ve güçlü olması için temel unsurlardan biri rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeye de paralel olarak artan verimlilik ve yenilik yaratma gücü ve kabiliyetlerinin arttırılması, ekonomik rekabet gücünü yoğun olarak beslemektedir. Otomotiv yan sanayii, sürekli yatırım yapma, teknik istihdam yaratma, teknik kültürü topluma ve diğer sektörlere yayabilme özellikleri ile ülke ekonomisinin rekabet gücünü arttırıcı özelliğe sahiptir. Bu noktadan hareketle teknolojinin en hızlı geliştiği ve bu gelişmenin en hızlı uygulamaya yansıtıldığı sektörlerden biri Savunma Sanayi olup, ülkemizin gelişimi ve gücünün arttırılması bakımından özellikle %100 yerli ve milli olarak geliştirilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Savunma sanayiinde araç, en önemli unsurlardan biri olup, bunların her koşulda verimli ve etkin kullanım kapasitesinin olması esastır. Benzer şekilde tarım araçları, ambulanslar ve özel hizmet veren karavan tipi araçlarda da verimlilik ve etkinlik en önemli unsurdur. Projemizin mevcut Pazar hedefi Savunma Sanayi, tarım işletmeleri, kamu kurumları ve N1, N2, N3 ve M2 tipi özel araç sahiplerini kapsamaktadır. Türkiye otomotiv pazarının %65"i ithal araçlardan meydana gelmektedir (2015). Avrupa'dan ithal edilen araçlar ise toplam pazar ithalatının ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle Euro/TL"deki değişimler pazar büyümesi üzerinde belirleyiciliğe sahiptir. Bu noktada araçların iyileştirilmesi, onarımı-bakımı ve yan parçaların temin edilmesi konusunda da dışarıya bağımlılık göreceli olarak artmakta veya azalmaktadır.  Otomotiv sanayinin 2023 hedeflerinin yakalanabilmesi için ana sanayi kollarının gelişmesi ve yan sanayide ithalat yerine yerli ve milli kaynakların kullanılabilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin arttırılması, Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi, ticarileşme ve yaygınlaşma yönünde katkı sağlayacaktır.

SAĞLAMLAR AĞIR SANAYİ A.Ş.
SATIŞ & PAZARLAMA EKİBİ